Blog Výuka jazyků Proč se učit cizí jazyk?Why should you study foreign language?

Proč se učit cizí jazyk?Why should you study foreign language?

Napsal/a -
0 3920

Ano, lepší budoucnost, to není klišé či fráze. Naučit se cizí jazyk je investice, která se Vám záhy vrátí. Je tu spousta nových možností, můžete se ucházet o lepší práci nebo vyšší pozici, na dovolené nebudete muset gestikulovat… Takto bychom mohli pokračovat. Nejpreferovanější cizí jazyk je angličtina, i když spousta jazykových škol nabízí širokou škálu dalších jazyků.

Yes, a better future, it is not a cliché or phrase. Learning a foreign language is an investment that will soon return. A lot of new possibilities will appear, you can apply for a better job or a higher position, you will not have to use gestures … This way we could continue. The most preferred foreign language is English. However many language schools offer a wide range of other languages.1
Cizí jazyk lze vypilovat i přes SKYPE

Říká se, že moderní dobu jen těžko zastavíme. Vše jde dopředu mílovými kroky. Na druhou stranu, proč se bránit vymoženostem a novinkám, které často život usnadní a ulehčí. Mezi tyto vymoženosti patří i možnost učit se cizí jazyk přes SKYPE. „Má své příznivce i odpůrce. Avšak na tento způsob výuky nedám dopustit. S tím správným lektorem můžete studovat přes SKYPE od úplného začátku,“ tvrdí paní Monika Janištinová, majitelka a lektorka s dlouhodobými zkušenostmi z jazykové agentury BIEB.

Studujte cizí jazyk s rodilým mluvčím

Jak výuka s českým lektorem, tak i s rodilým mluvčím přináší výhody. Zlepšíte si výslovnost, přízvuk, akcent. Lépe si osvojíte hovorovou angličtinu. Na určitých úrovních lze studovat cizí jazyk s rodilým mluvčím a kombinovat to s českým lektorem.

Firemní kurzy jsou skvělým benefitem

Pro majitele firem a zaměstnavatele je výuka jazyka skvělým benefitem i investicí. Firemní kurzy jsou přínosem pro obě strany, jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance. Cizí jazyk zaměstnancům zvyšuje kvalifikaci a tím pádem se zvyšuje i uplatnění na trhu práce. Jazykové školy jsou schopny připravit pro zájemce kurzy ze všech možných oblastí.

Chcete se začít učit cizí jazyk? Vyberte si kurz na portálu FairList.cz, kde najdete i kurzy jazykové  agentury BIEB.

1Foreign language can be mastered by Skype

It is said that the modern era is hard to stop. Everything goes forward by leaps and bounds. On the other hand, why defend against the achievements and innovations that often make our lives easier and easier. These conveniences include the chance to learn a foreign language via SKYPE. „It has its supporters and opponents. However, I can guarantee succes of this method of teaching. With the right teacher everyone can study via SKYPE from the very beginning,“ says Ms. Monika Janištinová, owner and teacher with extensive experience of the language agency Bieb.

Learn a foreign language with a native speaker

A Czech teacher training, such as with a native speaker brings benefits. You will improve your pronunciation and accent.  You will learn spoken English better. At certain levels you can study a foreign language with a native speaker and combine it with a Czech teacher.

Business courses are a great benefit

For business owners and employees is learning foreign language a great benefit and investment. Business courses are beneficial for both sides, both the employer and employee. Foreign language skills of employees increases and thus increases use on the labor market. Language schools are able to prepare for those courses from all areas.

Do you want to start learning a foreign language? Visit www.bieb.cz!

2

Podobné články

5 1086

Žádné komentáře - přidej první :)

Přidat komentář