Blog Inspirace Co znamenají označení různých jazykových úrovní?

Co znamenají označení různých jazykových úrovní?

Napsal/a -
3 4634

Už více než 15 let existují oficiální označení jazykových úrovní A1 – C2. Pro potřeby zemí EU je definuje Společný evropský referenční rámec (SERR), o kterém jsme už dřív psali. Jejich účelem je popsat úrovně ovládání jazyka vyžadované současnými standardy, testy a zkouškami, aby se usnadnilo srovnávání odlišných systémů výuky a způsobů hodnocení mezi členskými státy. Jinak řečeno jde o jednotné nastavení, popis a pojmenování stupňů znalostí jazyků tak, aby bylo pro všechny srozumitelné a univerzální napříč celou EU.

SERR rozlišuje tři základní úrovně následovně:

A – uživatel základů jazyka,

B – samostatný uživatel,

C – zkušený uživatel.

Každá z těchto úrovní se pak dále dělí na dva stupně, označené čísly 1 a 2.

Níže uvádíme obecný popis jednotlivých úrovní v podobě, jak je uvádí SERR, tedy „Co student dokáže“:

A1

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

A2

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

B1

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

B2

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

C1

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

C2

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů, a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

 

SERR je však dokument obsáhlý a propracovaný do daleko titěrnějších detailů, než by se z těchto (relativně) krátkých popisů mohlo zdát. Navíc tam najdete také instrukce k sebehodnocení v rámci jednotlivých úrovní, a to v oblasti psaní, mluvení a porozumění psanému textu i poslechu. Dále jsou zde uvedeny i kvalitativní aspekty užívání mluveného jazyka, které se očekávají u různých úrovní, jako je rozsah, správnost, plynulost, schopnost interakce a koherence promluvy. A stále ještě nekončíme! Dokument se zabývá i obecnými schopnostmi uživatele jazyka, jako jsou všeobecné znalosti jazyka, sociokulturní znalosti, rozsah slovní zásoby, ovládání zvukové stránky jazyka, adekvátnost promluvy z hlediska sociolingvistiky či přizpůsobivost při vyjadřování myšlenek v různých situacích.

A k čemu je to všechno dobré? Pro začátek můžete zjistit, jakou úrovní znalostí jazyka disponujete (nejjednodušší je udělat si nějaký rozřazovací test na internetu, a máte to bez práce s pročítáním těch výše uvedených „krátkých“ popisů). To se může hodit třeba, když píšete životopis nebo když chcete svou znalost dále rozvíjet a můžete tak zvolit odpovídající jazykový kurz či učebnici. Pokud byste se tím chtěli hlouběji zabývat, dozvíte se také, jaké konkrétní dovednosti byste na té které úrovni měli ovládat, jaké úlohy jsou pro vás vhodné nebo co můžete čekat od následujícího stupně při jeho studiu (případně třeba co očekává například váš potenciální nový zaměstnavatel od vás, když požaduje například úroveň C1). A to se asi hodí vědět, ne?

 

Co vy na to? Jak jste kdy využili jazykové úrovně podle SERR?

Podobné články

3 Komentáře

Přidat komentář