Blog Studium Co jsou to idiomy

Co jsou to idiomy

Napsal/a -
0 6736

Zamyslíme-li se důkladněji nad charakterem jazyka, kterým mluvíme, dojdeme k možná překvapivému zjištění, že velká část myšlenek, které co chvíli opouštějí naši dutinu ústní ve formě slov a vět, mají značně idiomatický charakter. Co tím mám na mysli? Zjednodušeně řečeno: máme tendenci mluvit jazykem, který je výrazně obrazný. 

Pro uživatele konkrétního jazyka nepředstavuje tato skutečnost překážku v porozumění, ba naopak. Avšak pokud se učíme cizímu jazyku, je naše schopnost rozlišovat doslovnost od obraznosti značně nedokonalá. Uslyšíme-li například v naší mateřštině výraz ’hodit se marod‘, víme, že žádné házení v pravém, doslovném slova smyslu nemůžeme očekávat. Na druhou stranu, pokud narazíme v angličtině na ekvivalentní výraz ‘throw a sickie’, nemusí nám být okamžitě jasné, co že je vlastně touto frází myšleno. Je tedy zřejmé, že znalost idiomů daného jazyka je naprosto nezbytná.

Co jsou to idiomy

Idiomy jsou ustálená slovní spojení, která mají obrazný charakter. Pokud budeme otrocky překládat každý jeden člen idiomatické fráze, zjistíme, že výsledný překlad nedává smysl. Jako celek má však fráze jasně daný význam. Jednotlivé členy idiomatické struktury mají v drtivé většině případů značně rigidní charakter. To znamená, že jednotlivé členy není možné nahrazovat jinými, byť třeba synonymickými výrazy. Z toho vyplývá patrně největší negativum idiomů z pohledu studenta, a to skutečnost, že jejich učení je v podstatě otázka mechanické memorizace.

S jakými druhy idiomů se mohu setkat

Idiomatických výrazů je v každém jazyce nepřeberné množství. Můžeme se setkat s idiomy, jejichž obraznost tkví v odkazování na části těla (to keep sb. at arm’s length), barvy (once in a blue moon), čísla (a nine-day wonder), jména (Tom, Dick or Harry), reálie (to carry coals to Newcastle), biblické motivy (Judas), apod. Důležité je učit se idiomy systematicky, například za pomoci podobného škatulkování.

Proč je důležité mít o idiomech přehled

Odpověď na tuto otázku jsem vlastně již částečně zmínil. Idiomy jsou nedílnou součástí živého jazyka, a proto je znalost idiomatického jazyka stejně důležitá, jako třeba znalost gramatiky. Je třeba si uvědomit, že rodilí mluvčí (jakéhokoliv jazyka) používají idiomy naprosto běžně. Pokud tedy chceme pozvednout naše jazykové schopnosti na vyšší úroveň, znalost idiomů je naprosto nezbytná.

Z čistě praktického hlediska je pak znalost idiomů důležitá například, chystáte-li se skládat mezinárodní zkoušku typu FCE, CAE apod., jelikož veškerá cvičení se znalostí idiomů na odpovídající úrovni počítají. Z čistě sobeckého hlediska vám pak ovládání idiomů pomůže zvednout sebevědomí, neboť budete schopni vyjadřovat větší množství myšlenek erudovanějším a hlavně přirozenějším způsobem. Uvědomme si jednu věc – neidiomatický jazyk = mrtvý jazyk.

Photo Credit: mcaretaker via Compfight cc

Žádné komentáře - přidej první :)

Přidat komentář