Blog Studium Čtěte knihy v cizím jazyceRead books in foreign languages

Čtěte knihy v cizím jazyceRead books in foreign languages

Napsal/a -
0 4956

Čtení je neodmyslitelnou součástí školní a většinou i soukromé výuky cizího jazyka. Zamysleme se však nad tím, co vlastně čteme. Většinou se jedná o učebnice, které jsou plné nicneříkajících textů. Zpravidla v nich jde pouze o procvičení probrané látky a informační hodnota bývá mizivá.  Co tedy číst? Články na tomto blogu již máte několikrát přečtené a chcete víc. Co s tím?Reading is essential part of the school lessons and most of the private lessons of foreign language. Let’s think a little about what you usually read. Most of these are textbooks full of meaningless text. Typically they’re focused on practicing topics and have no information value. So you have already read all posts on this site several times and want more to read. What to do about it?

Četba knih v cizím jazyce je jeden z nejlepších předpokladů rozvoje slovní zásoby a rozšíření znalostí cizího jazyka. Je sice o něco náročnější než sledování filmů, zato mnohem efektivnější. Propojuje v sobě totiž několik učebních metod. Student si při ní relativně nenásilnou formou rozšíří slovní zásobu a obohatí se také o mnohé ustálené fráze a slovní spojení, na které by v klasickém jazykovém kurzu nenarazil. A co je nejdůležitější, může se s pomocí četby v cizím jazyce naučit i „přemýšlet“.

Většina jazykových lektorů se shoduje, že cizojazyčná četba posunuje studenty někdy i o mnoho měsíců studia dopředu. Dnes u nás existuje mnoho speciálních edic cizojazyčných publikací. Vedle cizojazyčné beletrie v originálním znění jsou to zjednodušené knihy pro studenty cizích jazyků, zrcadlové texty, cizojazyčné časopisy atd. V České republice však není cizojazyčná literatura bohužel příliš finančně dostupná.

Jednou z možností jak problém s vysokou finanční náročností vyřešit, je návštěva knihovny cizojazyčné literatury. Tituly v anglickém, německém, francouzském, španělském, italském a ruském jazyce si můžete vypůjčit např. v knihovně cizojazyčné literatury jedné z jazykových škol v BrněJazykového centra Correct v centru města na ulici Kozí 2.

Reading books in a foreign language is one of the best ways to expand vocabulary and broaden the knowledge of a foreign language. Although it is a bit more challenging than watching movies, it is much more effective. It connects several teaching methods together. Students are expanding their vocabulary and getting to know phrases and idioms that they won’t learn in a language course. And the most important benefit is that student can learn to think in a foreign language.

Most language teachers do agree that reading in foreign language boosts student’s progress by many months of study ahead. Today in our country there are available many special editions of foreign language publications. In addition to foreign language fiction in the original version there are also simplified books for students of foreign languages??, mirror texts, foreign language magazines etc. In the Czech Republic, however, foreign-language literature is unfortunately not very affordable.

One of the possible ways how to solve problem with high price of foreign language literature is to visit the library of foreign literature. Books in English, German, French, Spanish, Italian and Russian languages are available to borrow among others in the library of foreign languages which is located in one of language schools in Brno: Correct Language Centre that you can find in the centre of the city on the street Kozí 2.

Žádné komentáře - přidej první :)

Přidat komentář